Skip to main content

Budgeten är ett viktigt verktyg för styrelsen

Budgeten utgör ett viktigt verktyg för styrelsen att planera för föreningens ekonomi. Budgeten beslutas årligen av styrelsen och i samband med det också fastställer nivån på årsavgifterna. Utöver underhållsåtgärder behöver budgeten ta hänsyn till det allmänna kostnadsläget vad gäller drift, räntor osv. Utöver en ettårsbudget kan en flerårsbudget vara bra att arbeta fram. Den ger styrelsen möjlighet att planera på längre sikt och även beakta t ex underhåll som ligger längre fram i tiden.

Styrelsen bör även arbeta med budgetuppföljning som utgör en kontroll över hur verksamheten utvecklas över året, exempelvis genom kvartalsvis uppföljning av avvikelser mellan budget och utfall. Det är lämpligt att dokumentera och kommentera avvikelserna i protokoll.

Budgetuppföljningen ger också viktig information till nästa års budgetarbete.

Ladda ned vårt stöddokument för styrelser och revisorer – klicka här för att ladda ned dokumentet! (PDF 4,9 Mb) ››