Skip to main content

Vanliga frågor · Snabbfakta

Här får du svar på vanliga frågor, användbara tips, länkar och annat matnyttigt för dig som vill hålla dig upplyst när det kommer till revision och rådgivning.

Saknar du svar på några frågor, är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna!

Styrelsen behöver lämna in samtliga styrelseprotokoll samt stämmoprotokoll för räkenskapsåret och hittills för det nya räkenskapsåret. Protokollen kan vara kopior av underskrivna samt justerade original. Det går även bra att vi får dem elektroniskt. 

Från styrelsen brukar vi också få kopia av föreningens aktuella fastighetsförsäkring.

Vi behöver även få tillgång till fakturor, verifikationer, balans- och resultatrapporter, sie-fil (bokföringsfil), anläggningsregister, taxeringsbesked, engagemangsbesked, skattekontoutdrag, årsredovisning med bilagor. 

För att kunna slutföra revisionen behöver vi även få årsredovisningen i original, daterad och signerad av samtliga styrelseledamöter.

Vi tacksamma om ni i god tid kan meddela oss vilken tidpunkt ni har planerat att hålla föreningsstämman.

Ladda ned vår checklista inför bokslutsrevisionen här (PDF 650 Kb) ››

Vi är tacksamma om ni så snart bokslutet är klart skickar oss de underlag som vi önskar för vår revision. Komplett material inklusive undertecknad årsredovisning i original behöver vi få senast fyra veckor innan ni önskar få materialet tillbaka från oss. Tänk på att ta hänsyn till eventuell postgång, tid för att trycka, kopiera, distribuera till medlemmar samt den tidsram som gäller innan planerad stämma. Under högsäsongen mars-maj är det många föreningar som vill få sin revision utförd, vi är därför tacksamma om tidsramarna i möjligaste mån kan hållas och gärna med god marginal. Meddela oss i god tid om tidplanen av något skäl behöver justeras.

Vi kan ta emot alla handlingar i elektronisk form utom styrelsens undertecknade årsredovisning som vi behöver få i original.

Underlag till revisionen som skickas elektroniskt önskar vi få per e-post till: revision@borev.se Vi är tacksamma om ni skriver i ämnesraden vilken förening det avser så underlättar det vår hantering!

Det går även bra att lämna, posta eller buda handlingarna till vårt kontor.

Medlemmarna ska ha tillgång till årsredovisningen senast två veckor innan stämman. Det är vanligt att årsredovisningen skickas tillsammans med kallelsen till föreningsstämman. Kallelse till ordinarie föreningsstämman ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före föreningsstämman. I stadgarna får det bestämmas att kallelsen får utfärdas senare än fyra veckor, dock senast två veckor före föreningsstämman.

En revisor väljs av medlemmarna på stämman, vid den ordinarie stämman eller vid en extra stämma. Om ni önskar byta revisor, kontakta oss så berättar vi mer. 

Tidsåtgången i revisionsuppdraget styr arvodets storlek. Faktorer som påverkar tidsåtgången är bland annat; omfattningen på verksamheten, komplexiteten, speciella frågor, poster eller transaktioner, interna rutiner, kvalitet och dokumentation av bokföringen, bokslutet och årsredovisningen. Kontakta oss om ni önskar en uppskattning av arvodet för revision av er verksamhet.

En revision innebär att bokföring, bokslut, årsredovisning samt styrelsens förvaltning granskas av en oberoende person, revisorn. Revisorns arbete fokuseras normalt på väsentligheter och avslutas med upprättande av en revisionsberättelse. I revisionsberättelsen uttalar sig revisorn om årsredovisningen, förvaltningen och förslaget till resultatdisposition.

Revisorn planerar, genomför, dokumenterar och rapporterar sitt uppdrag. Vid planeringen gör revisorn en riskbedömning utifrån uppdragets verksamhet och omfattning. Riskbedömningen ligger till grund för revisionens genomförande. Revisorn fokuserar sin revision på områden som han/hon har bedömt utgör högre risker för väsentliga fel. Revisionsarbetet utförs ofta med hjälp av analyser och stickprov och med hjälp av programstöd. Revisorn avslutar arbetet med att avge sin revisionsberättelse.

FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) är en branschorganisation för revisorer och rådgivare. Bland annat hjälper FAR sina medlemmar med rådgivning och utför kvalitetskontroller. På www.far.se kan ni läsa mer om FAR och dess verksamhet.

God revisorssed är en uppförandekod för revisorer. Till exempel ska revisorn utföra sina uppdrag med beaktande av oberoende, tystnadsplikt och krav på vidareutbildning. Revisorn ska uppträda med gott omdöme och verka för att lagar inte överträds.

Det finns olika situationer när revision behövs. De vanligaste situationerna är föreningar, företag eller stiftelser som enligt lagar, regler eller stadgar måste ha revision. En hel del företag och föreningar väljer också frivilligt att ha revision. Revision bidrar till att lagar och regler efterlevs. Revision bidrar också till att minska riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningar. Sammantaget bidrar revision till samhällsnyttan. 

För att bli auktoriserad revisor krävs att du har genomfört en teoretisk och praktisk utbildning om totalt åtta år samt därefter avlagt ett prov, revisorsexamen. Den teoretiska utbildningen görs på universitet eller högskola och ska pågå under minst tre år och innebära att du har minst en kandidatexamen. Obligatoriska ämnen i den teoretiska utbildningen är bland annat företagsekonomi, beskattningsrätt och handelsrätt. Den praktiska utbildningen sker under handledning av en auktoriserad eller godkänd revisor och även den ska pågå under minst tre år, vanligtvis som revisorsassistent på en revisionsbyrå. De återstående två åren får fördelas på såväl teoretisk som praktisk utbildning. Du kan således studera upp till fem år på universitet eller högskola och göra återstående tre år som praktisk utbildning, eller vice versa. Det går även bra att studera i fyra år och göra praktisk utbildning i fyra år. Efter genomförda praktiska och teoretiska utbildningar samt godkänt resultat på revisorsexamen kan du ansöka om att bli auktoriserad revisor. Då ställs bland annat krav på att du yrkesmässigt utövar revisionsverksamhet, inte är i konkurs eller har näringsförbud. Auktorisationen ska därefter förnyas vart femte år.